Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Deriváty - možnost obchodovat s komoditami a měnami

Derivátové obchody jsou transakce, jejichž podkladovým aktivem jsou běžně obchodované fyzické komodity, měny, cenné papíry a od nich odvozené indexy nebo úrokové míry, od kterých jsou tyto obchody odvozeny (derivovány). Tyto obchody jsou uzavírány, na rozdíl od klasických obchodů, s odkladným účinkem vypořádání v daném termínu.
Termínový obchod je závazek dvou stran dodat v předem stanovené lhůtě za předem pevně stanovenou cenu dohodnutý předmět obchodu (zboží, akcie, peníze,"). Oproti promptnímu obchodování zpravidla prodávající i kupující nemají v době uzavření obchodu ani zboží, ani peníze. Základními typy těchto obchodů na veřejném trhu jsou futures a opce.

Futures (termínový obchod)

Futures jsou standardizované kontrakty obchodované na organizovaných trzích. Jedná se o nákup nebo prodej určitého aktiva, který je dohodnut dnes, ale uskuteční se až v budoucím termínu za dnes stanovenou cenu.

Práva a povinnosti vyplývající z kontraktu Futures:
  • kupující futures kontraktu je povinen odebrat a zaplatit předmětného aktivum za předem dohodnutou cenu v předem dohodnuté době,
  • prodávající futures kontraktu je povinen dodat předmětné aktivum za předem dohodnutou cenu v předem dohodnuté době.


Futures jsou forwardové kontrakty obchodované na derivátové burze (např. Chicago Mercantile Exchange, New York Futures Exchange, atd.). Smluvní podmínky jednotlivých kontraktů jsou určené pravidly příslušné burzy. Jde o pevnou dohodu mezi dvěma partnery, která dává právo a povinnost koupit/prodat ke standardizovanému termínu v budoucnosti standardizované množství daného finančního instrumentu za předem sjednanou termínovanou cenu.

Obchodování s futures probíhá buď klasickou formou na burzovním parketu, nebo v podobě elektronických burz či elektronických systémů. Elektronický způsob obchodování má tu výhodu, že je možno dopravit nákupní/prodejní objednávku na trh velmi rychle a je možné i velmi promptně měnit parametry objednávky či objednávku úplně zrušit.

Opce

Kpující opce získává právo, nikoli povinnost koupit (kupní opce, Call), či prodat (prodejní opce, Put) dané podkladové aktivum za předem stanovených podmínek (množství, cena,...) ve stanovené budoucí lhůtě. Za toto právo zaplatí určitou cenu (cena opce, prémie), za kterou si současně předem kupuje i možnost právo neuplatnit. V praxi to znamená, že se držitel opce v případě nepříznivého vývoje kurzu podkladového aktiva (např. akcií, indexu …) vzdá svého práva na uplatnění opce a od obchodu ustoupí. V tomto případě svou ztrátu omezí na cenu, kterou za tuto opci zaplatil.

Práva a povinnosti vyplývající z opčního kontraktu:
  • kupující call opce má právo uplatnění opce tj. možnost nákupu předmětného aktiva za předem dohodnutou cenu během předem dohodnuté doby,
  • při uplatnění opce kupujícím call opce, má prodávající této opce povinnost dodat předmětné aktivum za předem dohodnutou cenu během předem dohodnuté doby,
  • kupující put opce má právo uplatnění opce tj. možnost prodeje předmětného aktiva za předem dohodnutou cenu během předem dohodnuté doby,
  • při uplatnění opce kupujícím put opce, má prodávající povinnost odebrání a zaplacení předmětného aktiva za předem dohodnutou cenu během předem dohodnuté doby.

Typ opce

Opci lze uplatnit (požádat o vypořádání kontraktu):
  • kdykoli v průběhu trvání opční lhůty - americký typ opce,
  • pouze v stanovený den dohodnutého měsíce - evropský typ opce.

Certifikáty

Investiční certifikáty se podobají dlužním úpisům - emitent, který certifikát vydává, má právo disponovat s vloženými prostředky investorů. Roli emitenta hrají obvykle velké mezinárodní finanční instituce, většinou jde o banky a spořitelny.

Cenu investičního certifikátu stanovuje tzv. specialista (zpravidla emitent) na základě vývoje ceny podkladového aktiva. Druhů certifikátů je celá řada, v podstatě je ale můžeme rozdělit do dvou skupin na nepákové a pákové. U nepákových certifikátů cena kopíruje cenu podkladového aktiva. Pokud tedy cena podkladového aktiva stoupne o 2%, zvýší se o 2% i cena investičního certifikátu.

U pákových certifikátů jsou zisk či ztráta je násobeny tzv. pákovým koeficientem. Dále může emitent určit v emisních podmínkách tzv. hraniční (knock-out) cenu. Jedná se o hranici, při jejímž překročení se certifikát stává bezcenným a přestává se s ním na burze obchodovat. Investice do knock-out certifikátů s sebou proto nese vyšší riziko.

Warranty

Warranty jsou investiční cenné papíry nebo jiné cenné papíry derivátového typu opravňující k nabytí podkladových aktiv, jakými jsou například akcie, dluhopisy apod. Nákupem warrantu majitel získává právo koupit (call warrant) nebo prodat (put warrant) určité množství podkladového aktiva k předem stanovenému termínu, za předem stanovenou cenu. Investor však má pouze právo, nikoliv povinnost koupit, případně prodat (takzvaně uplatnit warrant). Cenu warrantu odvozuje specialista na základě vývoje ceny podkladového aktiva. Emitenty bývají velké mezinárodní finanční instituce.


zdroj: http://www.akcie.cz/radce-investora/investice-zaklady/derivaty/
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011