Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Španělské začátky

Španělé záviděli Portugalcům jejich úspěchy při dobývání západního pobřeží Afriky. Snažili se proto získat z nich něco státem podporovaným pirátstvím. Španělský stát neměl v 15. století prostředky na nákladné výpravy, jaké uskutečňovali Portugalci. Královská pokladna byla vyčerpaná po vyhraném boji proti Arabům na Pyrenejském poloostrově. Předstih Portugalců v pronikání do nových oblastí a stavění lodí byl veliký.
Portugalci měli již velikou válečnou i obchodní flotilu i mnoho zkušených kapitánu i námořníků. S tím kontrastovala prázdná španělská pokladna po osvobozujícím boji proti Maurům. Španělský královský pár Ferdinand a Isabela vsadili vše na jednu kartu. Na zdánlivě beznadějný plán Janovana Kryštofa Kolumba na plavbu do hloubi Atlantiku.

Počátky Kryštofa Kolumba


Kryštof Kolumbus se narodil roku 1451 v Janově. Pocházel z tkalcovské rodiny a v mládí se věnoval řemeslu svého otce. Zhruba ve 25 let odplul do Portugalska, kde žil 9 let a oženil se. V Portugalsku se začal zabývat kosmografickými studiemi a získal myšlenku, že do Indie nebo východní Asie se lze dostat kratší cestou než okolo Afriky. V tomto názoru ho utvrdil geograf Paolo Toscanelli, s kterým si dopisoval. Kolumbus se na základě špatných výpočtů vzdálenosti domníval, že cesta na východ je mnohem kratší, než opravdu byla. Se svým návrhem uskutečnit plavbu na Západ přišel nejdříve za Portugalským králem.

Byl však odmítnut. Bylo to v době, kdy bylo již tušit nově se otevírající cestu na východ kolem Afriky. Zklamán odešel do Španělska, získat pro svůj plán španělskou královnu. Ta plán po nějaké době na rozmyšlenou přijala a poskytla Kolumbovi možnosti na uskutečnění plavby. Kolumbus ještě před první plavbou přednesl královně své podmínky. Požadoval jmenování admirálem moří - oceánů, úřad místokrále a generálního guvernéra nad všemi ostrovy a pevninami, jež objeví a dobude pro Španělsko, desetinu všeho bohatství získaného výpravou a osminu objevených a dobytých území a všech příjmů z nich, a to vše s dědickým právem pro své potomky. Přes bouři nevole, kterou vyvolaly jeho požadavky u královského dvora, byla smlouva podepsána.

První výprava Kryštofa Kolumba k Novému světu

Španělé vyslali malou flotilu , kterou tvořily dvě karavely Pinta a Nina a větší, pomalejší zásobovací loď Santa Maria. Kolumbus vyplul ze španělského Palosu 3. srpna 1492. Cestou se stavili na Kanárských ostrovech, kde nabrali další zásoby. Ačkoliv bylo počasí příznivé, námořníci se začali obávat, že se nedočkají větru, který by jim umožnil plavbu zpět do vlasti. Kolumbus využil vanoucích pasátů, které poněkud uklidnily již nespokojené mužstvo. Ne však na dlouho. Počátkem října došla mužům trpělivost a požadovali návrat domů. Kolumbus proto změnil směr ze západního na jih a v noci 12. října 1492 konečně spatřili pevninu. Ráno vystoupil Kolumbus na pevninu a zabral ostrov pro Španělsko.

Cizince přišli přivítat plaší domorodci. Kolumbus poznal, že to nejsou bohatí lidé o kterých psal Marco Polo. Myslel si tedy, že je na jednom z 1500 ostrovů ležících na východ od Číny. Kolumbus ostrov pojmenoval San Salvador a věřil že bohatou vegetací oplývající ostrov bude přínosnou kolonií. Celé další tři měsíce kličkoval Kolumbus bludištěm útesů a malých ostrůvků, které se táhly k jihu. Spatřil i bohaté lesy ostrova Kuby, o které si myslel, že je součástí čínské pevniny. Jedné noci ztroskotala Santa Maria u břehů neznámého ostrova. Jednalo se o ostrov Haiti, ležící východně od Kuby.

Kolumbus pojmenoval ostrov jménem Hispaniola. Kolumbus si vyměnil dary s nejmocnějším náčelníkem a na pobřeží postavil malou pevnost Navidad. Navidad byla první pevností postavená na západní straně Atlantského oceánu. Kolumbus se v lednu roku 1493 vydal s nákladem vzorků zlata a skupinkou indiánů na zpáteční cestu do Španělska už jenom s Pintou a Ninou. V pevnosti zanechal posádku 39 mužů, kteří měli shromažďovat zlato od domorodců do doby než se vrátí. Při zpáteční cestě chtěl Kolumbus využít silných větrů vanoucích od Azorských ostrovů, proto zamířil nejdříve na východ. Ani tak zkušený mořeplavec, jakým Kolumbus byl, si nedokázal představit sílu bouří v severním Atlantiku. Po velkých útrapách a rozdělení lodí dorazil Kolumbus s Ninou na Azorské ostrovy a zakotvil u ostrova Santa Maria.

Tím jeho problémy ještě neskončili. Musel ještě přesvědčit Portugalce, že nejsou piráti a vyjednat propuštění zatčených druhů. V poslední etapě zpáteční cesty potkaly Kolumba zase bouře. Doplul proto do Portugalska, kde byl vyslýchán portugalským panovníkem. V dubnu roku 1493 konečně dorazil do Španělska a stanul u dvora před španělským králem a královnou v Barceloně a ukázal jim vzorky zlata a indiány. Byl zahrnut tituly a poctami a hned se začala připravovat jeho druhá cesta. Návrat do Španělska byl Kolumbovým nejvýznamnějším okamžikem života. Kolumbova sláva se brzy rozšířila po celé Evropě a zpráva o jeho cestě překvapila všechny, kteří si mysleli že jediná cesta do Indie a Číny je kolem Afriky.


zdroj: http://www.freewebs.com/kolonizace/spanele.html
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011