Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Univerzita Pardubice

Historie vysokého školství v Pardubicích sahá svými počátky do prvních měsíců po ukončení 2. světové války a je těsně svázána s rozvojem dopravní sítě a potravinářského, strojního a chemického průmyslu města a regionu. Na podzim roku 1945 vystoupily iniciativně chemické továrny s návrhem na vybudování Vysoké školy chemické přímo v Pardubicích a pět let nato, dne 27. června 1950, byla rozhodnutím československé vlády zřízena. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky.

V následujícím akademickém roce byla pro potřeby vysoké školy upravena budova bývalé státní průmyslové školy, jež je dodnes součástí hlavní budovy Fakulty chemicko-technologické na náměstí Čs. legií. V listopadu 1953 se status školy změnil a nařízením vlády vznikla Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích známá pod zkratkou VŠChT, v jejímž čele stál rektor.

Vysoká škola se ve „městě chemie“ velice rychle rozvíjela. Původní čtyřleté studium se změnilo v pětileté a studenti si mohli postupně vybírat ze sedmi specializací chemie a technické chemie, jejichž počet se v pozdějších letech zdvojnásobil. Teoretické předměty se staly samozřejmou součástí výuky a vědecký výzkum soustavnou činností na všech katedrách. Na škole působilo mnoho významných vědců a pedagogů. Za všechny nelze nevzpomenout alespoň prof. Miroslava Jurečka, zakladatele české školy organické analýzy, prof. Jiřího Klikorku, prvního a dlouholetého rektora VŠChT, a doc. Jana Wanku, významného analytika, kteří se spolu s dalšími vynikajícími odborníky stali zároveň zakladateli prvních specializovaných kateder vysoké školy.

Pro narůstající počet studentů i učitelů vznikla potřeba nových poslucháren i laboratoří. Více než 15 let trvala postupná výstavba potřebného pedagogického, vědecko-badatelského i sociálního zázemí. Na počátku 60. let byl na okraji města postaven pavilon pro technologické katedry a k historické budově v centru města bylo přistavěno severní a západní křídlo. Na pravém břehu Labe byly vybudovány nové vysokoškolské koleje, menza a tělovýchovná zařízení, které slouží studentům dodnes.

Významným mezníkem v historii školy se stal 17. leden roku 1991, kdy byl přijat nový statut, v němž byla poprvé zakotvena existence dvou fakult: Fakulty chemicko-technologické a nově zřízené Fakulty územní správy, základ budoucí univerzity. Otevřením Fakulty územní správy, která byla v roce 1993 přejmenována na Fakultu ekonomicko-správní, reagovala VŠChT na aktuální potřebu kvalifikovaných odborníků pro oblast státní správy a samosprávy i pro nově vznikající soukromé firmy.


Na základě projektu ministerstva školství vznikl v roce 1992 na vysoké škole Ústav cizích jazyků, později přejmenovaný na Ústav jazyků a humanitních studií, jehož cílem bylo zabezpečit v krátké době dostatek kvalifikovaných učitelů cizích jazyků pro základní školy. Ten se stal na konci 90. let základem vzniku čtvrté, humanitně a filologicky zaměřené fakulty univerzity. Prudký vývoj událostí ve společnosti a vznik samostatné České republiky v roce 1993 se staly základním podnětem pro vznik dopravní fakulty. Protože VŠChT a město Pardubice mohly nabídnout a v krátké době zajistit potřebné podmínky, mohla být k 1. dubnu 1993 ustavena Dopravní fakulta Jana Pernera, nesoucí jméno významného železničního odborníka a stavitele dráhy Praha - Olomouc.

Z jednooborové školy se stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu, nesoucí od 31. března 1994 nový název Univerzita Pardubice. Další významná kapitola v rozvoji vysokého školství v Pardubicích se začala psát v lednu 2001, kdy přeměnou z Ústavu jazyků a humanitních studií vznikla čtvrtá fakulta univerzity - Fakulta humanitních studií. Ta se stala na prahu nového tisíciletí - vedle padesátileté Fakulty chemicko-technologické, desetileté Fakulty ekonomicko-správní a osmileté Dopravní fakulty Jana Pernera - čtvrtým sloupem dotvářejícím pardubickou univerzitu v klasickou univerzitu odpovídající evropské tradici.

Rozrůstající se škola získala nový komplex budov na pravém břehu Labe v blízkosti areálu kolejí, a tím byl fakticky vytvořen základ pro moderní univerzitní kampus s velkými možnostmi dalšího rozvoje. Jeho srdcem je budova Univerzitní knihovny, otevřená na podzim roku 1997, která snese srovnání s obdobnými institucemi v zahraničí. K ní byla v roce 1999 dostavěna univerzitní aula a další posluchárny.

V roce 2002 byly založeny dva vysokoškolské ústavy - Ústav elektrotechniky a informatiky a Ústav zdravotnických studií.

V červenci 2005 byla nově v Litomyšli založena Fakulta restaurování. Téhož roku v prosinci byla Fakulta humanitních studií přejmenována na Fakultu filozofickou.

Od ledna 2008 má univerzita sedm fakult. K 1. lednu 2007 byla zřízena Fakulta zdravotnických studií, která vznikla z původního Ústavu zdravotnických studií. O rok později, taktéž k 1. lednu 2008, byla zřízena Fakulta elektrotechniky a informatiky, která vznikla z původního Ústavu elektrotechniky a informatiky.
K 1. únoru 2009 vznikl vysokoškolský ústav - Centrum materiálového výzkumu.
 

Za 60 let své existence se stala Vysoká škola chemicko-technologická a její pokračovatelka Univerzita Pardubice významným centrem vzdělanosti, jež vychovalo na patnáct tisíc vysoce kvalifikovaných odborníků. Univerzita Pardubice se svými více než 9 tisíci studenty a řadou graduovaných pedagogů, dnes jediná vysoká škola univerzitního typu v Pardubickém kraji, oživuje a obohacuje život města a regionu i po stránce kulturně společenské a vrostla do nich pevně hlubokými kořeny.

Snad i do budoucna bude Univerzitě Pardubice trvalou devízou přísloví Omni thesauro sapientia praestat et auro, tedy Moudrost je lepší než zlato a všechny poklady světa.

zdroj: http://www.upce.cz/univerzita/historie.html

Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011