Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Zlatá bula sicilská

Vydána 26. 9. 1212 v Basileji císařem Svaté říše římské Friedrichem II. z rodu Štaufů. Právem je považována za nejvýznamnější dokument státnosti zemí Koruny české. S konečnou a závaznou platností stvrzuje dědičnost českého královského titulu.
Fridrich, z přízně milosti Boží zvolený císař římský, vždy rozmnožitel, král sicilský, vévoda apulský a kníže kapujský. Poněvadž ozdoba a moc císařská předchází náš stav, že nejen hodnosti ostatních knížat, nýbrž i královská žezla uděluje naše velebnost, pokládáme za slavnou a velikou věc, že v tak velikém dobrodiní naší štědrosti i jiným vzrůstá přírůstek královské důstojnosti a že tím naše vznešenost netrpí nějakou újmu.


Proto my, přihlížejíce k přeslavným službám oddanosti, které veškerý lid český od dávného času věrně i oddaně prokazoval císařství římskému, a že jasný král jejich Otakar od začátku mezi jinými knížaty zvláště před ostatními nás zvolil císařem a při naší volbě ustavičně a užitečně setrval: jako náš milý strýc, dobré paměti král Filip, poradiv se se všemi svými knížaty, svým privilegiem ustanovil, i my jej králem ustanovujeme a potvrzujeme a tak posvátné a důstojné ustanovení schvalujeme, Království české štědře a beze všeho vymáhání peněz i obvyklé spravedlnosti našeho dvora jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme; chtějíce, aby kdokoliv od nich bude zvolen králem, k nám nebo našim nástupcům přijel a náležitým způsobem odznaky královské přijal. Také povolujeme, aby on a jeho nástupcové drželi všechna území, která zmíněnému království patří, ať by jakkoliv byla odcizena.


Také jemu a jeho dědicům úplně povolujeme právo a moc potvrzovati biskupy jeho království; avšak tak, aby se těšili té svobodě a bezpečnosti, jakou mívali od našich předchůdců. Ustanovujeme pak z nadbytku naší štědrosti, že řečený a jasný král nebo jeho dědicové nejsou povinni choditi na žádný náš sněm, leč který bychom svolali do Bamberka nebo Norimberka. Kdybychom nařídili konati sněm v Merseburce, tak tam přijíti jsou povinni. Kdyby kníže polský, jsa pozván přišel, mají mu dáti průvod, jako někdy jejich předchůdcové, králové čeští činívali, avšak tak, aby jim napřed byla určena lhůta šesti neděl příchodu ke zmíněným sněmům. S tou však výhradou, kdybychom my nebo naši nástupci byli v Římě korunováni, ponecháváme na vůli řečenému králi Otakarovi nebo jeho nástupcům, aby nám poslali tři sta oděnců nebo vyplatil tři sta hřiven.


K trvalé paměti a moci tohoto našeho ustanovení a potvrzení poručili jsme toto privilegium napsati rukou Jindřicha z Paříže, našeho věrného notáře, a zlatou bulou naší utvrditi roku, měsíce a indikace níže psaných.


Této věci svědkové jsou tito: arcibiskup z Bari, biskup tridentský, biskup basilejský, biskup kostnický, biskup churský, opat z Reichenau, opat svatého Havla, opat Wisemburský, Bertold z Neifen, přední notář dvora královského, hrabě Oldřich z Kyburka, hrabě Rudolf z Habsburka a lantkrabě v Alsasku, hrabata Ludvík a Heřman z Froburka, hrabě Wernéř z Hohenburka, Arnold šlechtic z Wartu, Rudolf Fojt z Raprechtsweileru, Rudolf z Ramensberka, Alberto z Tanehausu, komorník, a mnoho jiných velmožů a šlechticů a svobodníků, jejichž svědectvím je toto privilegium potvrzeno. Stalo se to roku od vtělení Páně tisícího dvoustého dvanáctého, v měsíci září, v patnácté indikaci, království však pána našeho Fridricha nejjasnějšího, zvoleného císaře římského a vždy rozmnožitele, krále sicilského, roku patnáctého. Dáno ve vznešeném městě Basileji rukou Oldřicha místoprotonotáře dvacátého šestého září šťastně. Amen.

zdroj: http://www.korunaceska.cz/zlataBulla.asp
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011