Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Hlavní stránka

Česká zemědělská univerzita

Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou vysokou školou (podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách). V roce 2006 oslavila sté výročí.
Připomeňme si ve stručnosti několik nejdůležitějších dat. Již v r.1776 byly zavedeny na Filozofické fakultě pražské univerzity přednášky o hospodářských naukách. V r.1812 na základě dvorského dekretu ze 17. prosince došlo k přičlenění stolice hospodářství k polytechnice. První přednášky o lesnických vědách byly zahájeny na podzim r.1848.

Vlastní historie naší školy počíná zřízením zemědělského odboru při České vysoké škole technické (ČVŠT) v r. 1906 dekretem císaře Františka Josefa z 26. října. Děkanem se tehdy stal významný zemědělský odborník profesor Stoklasa. Výuka byla čtyřletá a zřízení tohoto odboru znamenalo naplnění mnohaletých snah o vytvoření české vysoké zemědělské školy. Škola již od počátku své existence (1906/07) začala vyvíjet čilou aktivitu, v neposlední řadě podmíněnou obětavostí vyučujících i studentů. Světová válka sice přibrzdila její vývoj, avšak osvobození národa a znovudobytí státní samostatnosti přispěly k novému rozmachu školy.

V rámci poválečných reforem, týkajících se též školství, došlo k změně struktury ČVŠT. Dosavadní zemědělský odbor byl přeměněn v r.1920 na Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství (VŠZLI) Českého vysokého učení technického (ČVUT). Lze ještě uvést, že rok před tím zřídilo ministerstvo školství svým výnosem z 12. března 1919 lesnický odbor při ČVUT, jenž byl nyní převeden pod nově vzniklou VŠZLI. Škola, sídlící v Gröbově vile v Havlíčkových sadech, měla celou dobu problémy s prostorami. V r. 1932 byla proto prosazena výstavba budovy v Dejvicích, kam se pak škola relativně brzy - již v r.1936 - přestěhovala.

Léta okupace a rok 1948 nebyly rozvoji školství příznivé a negativně ovlivnily i studium zemědělských nauk. Museli odejít významní odborníci, došlo k perzekuci nepohodlných studentů.
Dne 8. července 1952 byla vládním nařízením z dosavadní VŠZLI při ČVUT zřízena samostatná Vysoká škola zemědělská v Praze. Na jedné straně patřila velkorysá státní podpora zemědělského školství nepochybně ke kladům nové organizace výuky a výzkumu, na druhé straně však nelze přehlédnout zpolitizování klimatu a přípravu odborníků pro potřeby kolektivizace, jejíž přínos pro národní hospodářství se ukázal z historického hlediska přinejmenším sporný. Na škole byly zhruba do r. 1959 koncipovány fakulty, jejichž zaměření mělo vycházet vstříc nové koncepci zemědělství. Lesnická fakulta v l.1952 - 1959 zůstala v rámci ČVUT a po přechodném období, kdy byla zařazena do správy VŠZ, byla v r.1964 transformována do Vědeckého lesnického ústavu.

V šedesátých letech se VŠZ postupně rozrůstala. Ve školním roce 1960-61 byla zahájena výuka na čtvrté fakultě školy v Českých Budějovicích. V prvé polovině šedesátých let se celá pražská VŠZ přestěhovala do nově budovaného areálu v Suchdole u Prahy. Lze podotknout, že jeho výstavba dodnes pokračuje a že záměr výstavby důstojného učiliště pro několik tisíc studentů byl od samého počátku velkorysý.

Od r.1952 bylo studium na škole pětileté, nový vysokoškolský zákon 39/1980 Sb. změnil délku studia na čtyřletou. Od r.1990 je inženýrské studium opět pětileté a od r. 1993 bylo zavedeno i tříleté bakalářské studium. Od r.1998, v souladu se zákonem 111/1998 Sb. je zaváděno na všech fakultách dvoustupňové studium.

Roku 1990 Lesnická fakulta obnovila plně svou činnost a stala součástí univerzity. V r. 1997 přesídlila do nově postavené budovy v areálu univerzity.

Od l. ledna 1995 byla VŠZ na základě zákona 192/1994 Sb. transformována na Českou zemědělskou univerzitu v Praze.


zdroj: http://www.czu.cz/cs/?r=298
Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011