Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Humanitní vědy

Pythagoras ze Samu

Slávu zakladatele řecké vědy, zvláště matematiky, lze přiznat stejným právem jak Miléťanům, tak Pythagorovi. Tento matematik, astronom a filosof se narodil na ostrově Samos a žil v období mezi rokem 580 a 500 př. n. l. Po dlouhých letech putování, které ho prý podle antických pramenů zavedlo i do Egypta a Orientu - leccos v jeho učení to potvrzuje-, se stal učitelem a zakladatelem náboženského řádu v Krotónu, dnešním Cotrone v jižní Itálii.
V matematice je Pythagorovo jméno spojeno především s Pythagorovou větou. Rovněž poznatek, že součet úhlů trojúhelníka se rovná dvěma pravým, pochází od něho. Ale Pythagoras se nezabýval matematikou samoúčelně jako speciální vědeckou disciplínou. Postavil ji, především nauku o číslech do středu své filosofie. Ostatně byl Pythagoras podle staré tradice první, kdo požil slovo "filosofie" v našem dnešním smyslu. Připadalo mu totiž troufalé, aby se nazýval "sofos", to je mudrc, jak bylo do té doby běžné, a tak se nazval skromněji "filosofos", přítelem či milovníkem moudrosti.

    V číslech spatřuje pythagorejská nauka vlastní tajemství a stavební prvky světa. Každé z čísel od 1 do 10 má zvláštní moc a význam, především však dokonalá a úplná desítka. Harmonie světa - Pythagoras byl první, který svět nazval "kosmem" - spočívá v tom, že je v něm vše uspořádáno podle číselných vztahů. Důkazem toho je pro Pythagora hudba. Zdá se, že byl první, kdo za harmonickým souzvukem tónů a za intervaly stupnic objevil číselné vztahy, nikoliv ovšem mezi kmitočty, ale mezi délkami znějících strun. Hudební harmonii Pythagoras nalézá i ve stavbě vesmíru. Tak jako těleso v pohybu vydává zvuk, který závisí na velikosti tělesa a rychlosti pohybu, tak i nebeská tělesa, když probíhají svou drahou, vyvolávají nepřetržitě znějící "hudbu sfér", kterou my ovšem neslyšíme.

   Pythagoras na rozdíl od Miléťanů nehledá tajemství světa v nějaké pralátce, nýbrž v prazákonu, totiž v neměnných číselných vztazích mezi jednotlivými součástmi našeho světa. S naukou o číslech spojuje hluboké náboženské a mystické ideje, patrně orientálního původu, zvláště víru ve stěhování duší, která vykazuje značnou podobnost s naukou indickou. Jelikož cílem života je vysvobodit duši čistotou a zbožností z koloběhu nových a nových zrození, požaduje pythagorejská etika disciplínu, střídmost, zdrženlivost.

   Řada přísných pravidel učinila z náboženského spolku založeného Pythagorem společenství navenek uzavřené, střežící svá tajemství, stát ve státě. Členové museli při přijetí slíbit, že budou žít zdrženlivě a skromně, že neusmrtí zvíře, které nenapadá člověka, že každý večer budou zpytovat své svědomí a zkoumat, jakých se dopustili chyb. Spolek přijímal i ženy a "pythagorejské ženy", které byly vzdělány ve filosofii a literatuře, ale i v ženských a domácích dovednostech, byly prý ve starověku uctívány jako nejvyšší typ ženství, jaký kdy Řecko zplodilo. Autorita Mistra přitom stále nade vším; objevy učiněné v řádu byly připsány jemu a "autos efá" - "on sám to řekl" - bylo nejsilnějším myslitelným potvrzením správnosti nějakého výroku.

Pokus pythagorejského spolku uplatnit svůj vliv na poli politickém, a to - v souladu s Pythagorovým vlastním postojem - ve prospěch vysloveně aristokratických tendencí, brzy vyvolal výpady proti němu a nakonec došlo k jeho násilnému rozehnání a vypálení pythagorejského shromaždiště v Krotónu. Vliv učení neskončil se zánikem řádu, naopak, rozšířil se daleko za okruh bezprostředních stoupenců a byl živý po celý starověk.

    K celkové charakteristice Pythagorovy filosofie je třeba uvést, že pythagorismus bývá řazen do tzv. idealistické linie v řecké filosofii. Idealismem nazýváme totiž takový filosofický směr, který uznává existenci nějakého absolutního jsoucna jako primárního. Pythagorovo učení (raný pythagorismus) bylo ovšem určitým ideovým základem pozdějšího idealismu, ale nelze jej proto ještě nazvat hotovým idealismem.

zdroj: http://www.filosofie.mysteria.cz/pythagoras.htm
Poslední komentáře
20.07.2012 21:19:45: Simply had to express I am delighted I stumbled on the website page. Also visit my homepage ; web
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011