Historik.webgarden.cz

RSS Google YouTubeFacebookTwitter ICQ2Go! Skype WikipediaPřešlapy Comeback

Humanitní vědy

Vládní systémy

Politická věda rozlišuje v demokratických společnostech tři hlavní typy vládních systémů, a to parlamentní, prezidentský a poloprezidentský systém. Rozdělení je založené na způsobu rozložení moci mezi orgány exekutivy, legislativy a soudnictví.
Parlamentní systémy


Hlavním rysem parlamentních systémů je svrchovanost parlamentu, který má významný vliv na tvorbu a schvalování zákonů. Výkonné a zákonodárné složky moci spolu musí úzce spolupracovat, v době krize zase přebírá významnou roli prezident. Převaha parlamentu nad výkonnou mocí se může projevovat souhlasem se jmenováním vlády, možností vyslovení nedůvěry vládě či volba prezidenta.

V jednotlivých zemích mají parlamentní systémy rozlišnou podobu. Premiérský či kabinetní systém se využívá ve Velké Británii nebo v Německu, kdy je role exekutivy v čele s premiérem či kancléřem velmi silná. Opakem je vláda zákonodárných sborů, nad kterými nemá vláda téměř žádný vliv. Objevuje se zejména v systémech s velkým počtem stran. Kompromisem je tzv. systém stranicky kontrolovaného parlamentarismu, jaký funguje například v Itálii nebo také v České republice. Převaha je sice na straně parlamentu, ale rozhodující vliv zde ale mají sekretariáty politických stran.


Prezidentský systém


Pro prezidentský systém je charakteristické oddělení exekutivy ztělesněné prezidentem od legislativy, kterou má na starosti parlament. Protože prezident není parlamentu odpovědný, je tato forma označována jako dualistický výkon státní moci. Jejím příkladem jsou Spojené státy nebo většina zemí Jižní Ameriky.

Mezi hlavní znaky systému patří přímá či všelidová volba prezidenta, který má pevné funkční období, během něhož nemůže být odvolán, vyjma impeachmentu. Prezident stojí v čele vlády a zároveň je jejím předsedou. Sám si vládu jmenuje, parlament může jeho ministry jen odvolávat. Má výrazné zákonodárné pravomoci, například možnost vydávat dekrety s určitou dobou trvání či oblastí působení.


Poloprezidentský systém


Je smíšenou formou prezidentského a parlamentního systému, neboť obsahuje prvky obou systémů. Stejně jako v prezidentském systému je  Paříž - Elysejský palác, sídlo… prezident volen všelidovou volbou, na pevně dané funkční období, během něhož je neodvolatelný. Jeho legitimita proto není odvozena od zákonodárného sboru jako v parlamentním systému, ale přímo od voličů jako u prezidentského systému. Na rozdíl od něj je však výkonná moc rozdělena mezi dvě osoby, a to prezidenta, jakožto hlavy státu, a premiéra, který stojí v čele vlády.

Prezident a premiér spolu musí spolupracovat, proto je tento způsob vlády někdy nazýván jako duální diarchie nebo dvouhlavý orel. Poloprezidentský systém je příznačný pro Francii.

 

zdroj: http://www.ct24.cz/volba-prezidenta/vladni-systemy/4477-vladni-systemy/

Žádné komentáře
 
Historie, referáty, maturitní otázky, recenze, hudba, hry, filmy a seriály online. Kontakt: historik.admin@seznam.cz © 2010 - 2011